Thi Frihed er Himmelens Sag. Var Englen ei fri, da i Himlen blev Oprør

Se flere sitater

Wergeland ble ofte kritisert av sine samtidige, først og fremst av Intelligenspartiet med Welhaven i spissen, for å være mislykket som poet. De mente hans første diktsamling brøt med samtidens ideal for hva som kjennetegnet god diktning, både med hensyn til form og innhold. Mye av Wergelands lyrikk skilte seg radikalt ut fra den samtidige norske, romantiske diktningen, som Welhaven representerte, kanskje først og fremst fordi han fikk mange impulser fra det engelske diktermiljøet. Som følge av Norges lange kulturfellesskap med Danmark, hadde norske diktere tradisjonelt hentet mye inspirasjon fra Tyskland. En sammenligning mellom Wergeland og noen av de mest kjente engelske romantikerne kan bidra til å avdekke et åndsfellesskap med den engelske romantikken. Kanskje Wergeland ble avfeid som mislykket dikter av Welhaven, fordi han var forut for sin tid i det nordiske diktermiljøet?

Den eldre generasjonen av engelske romantikere
De engelske lyrikerne William Blake, William Wordsworth og Samuel Taylor Coleridge tilhører den første generasjonen innenfor ”den engelske romantikken”, som strakk seg fra slutten av 1700-tallet til 1830-tallet. De tre forfatterskapene illustrerer den karakteristiske utviklingen til de engelske romantikerne. I sine yngre år kunne de skrive svært samfunnskritisk og mane til politisk endring. Dette var helt i tråd med den revolusjonære vekkelsen som preget Europa i årene etter den franske revolusjon. På sine eldre dager trakk de seg gjerne mer tilbake til et konservativt ståsted, hvor de vendte seg mot den uberørte naturen for å finne svar på hvilken retning den menneskelige utviklingen burde ta. Motivene tok ofte utgangspunkt i en skildring av livet på landet og enkle mennesker som virket i pakt med naturen. Slik formidlet de en idealisert virkelighetsoppfatning, som kunne virke som motvekt til den negative samfunnsutviklingen, som de mente industrialiseringen ledet til. Temaene ga gjerne uttrykk for en mer forsonende eller resignert innstilling til livet, i motsetning til de mer revolusjonære holdningene fra deres første år som forfattere.

Den yngre generasjonen av engelske romantikere
Den neste generasjonen av engelske romantikere, først og fremst Lord Byron, Percy Bysshe Shelley og John Keats, ble av sine samtidige oppfattet som radikale. Ikke bare tematiserte de kritikkverdige forhold, men med Lord Byron i spissen agiterte de politisk for revolusjonerende, samfunnsmessige endringer. Dette samfunnsreformatoriske engasjementet, ble et av de karakteristiske kjennetegnene på den engelske romantikken.

I likhet med forgjengerne var de opptatt av naturen. Ikke først og fremst av skjønnheten i naturen, men av de uttrykksmulighetene den ga for følelsene de ville formidle. Et uberørt landskap, i motsetning til det begynnende industrialiserte bybildet, representerte det rene, det uskyldige og det gode. Dermed fikk naturen også en moralsk dimensjon. Det var gjennom møtet med den at dikternes egne visjoner kunne utvikle seg best. Gjennom fantasi og innbilningskraft kunne dikterne fange universets ånd.

Henrik Wergelands forhold til den engelske romantikken
Så hvor befant Henrik seg i dette landskapet? Det er helt klart at Wergeland kjente til mye av den samtidige engelske diktningen, i og med han gjendiktet flere dikt skrevet av engelske romantikere, deriblant Lord Byron. Han delte også mye av det felles tankegodset som lå bak diktningen, både til den eldre og yngre generasjonen av engelske romantikere. De mest åpenbare likhetene er kanskje å finne i bruken av naturmotiv i formidlingen av samfunnskritiske og eksistensielle tema. På dette nettstedet skal du få en sjanse til å vurdere dette selv.

Komparative (sammenlignende) oppgaver
Oppe til høyre vil du finne flere sammenligningsoppgaver. Intensjonen med disse oppgavene er å finne likhetstrekk mellom Wergelands diktning og den engelske romantikken, representert gjennom et utvalg av forfattere fra denne perioden. Derfor tar hver enkelt oppgave utgangspunkt i Wergelands forhold til én enkelt dikter. Oppgavene dreier seg i stor grad om å avdekke paralleller i forhold til motiv, språklige bilder og tema. Formen på diktene som skal sammenlignes er svært forskjellige, fordi forfatterne skriver på forskjellige språk og forholder seg ganske ulikt i bruken av versemål, bunden eller fri form, rim og rytme. Derfor vil ikke oppgaveformuleringene berøre disse punktene, men her står den enkelte selvfølgelig fritt til å kommentere likheter av denne art, skulle disse være påfallende.
Lykke til!

Linn Bay Gundersen, 3. januar 2008 | Skriv ut siden